ஜூல்களை வோல்ட்டாக மாற்றுவது எப்படி

க்கு ஜூல் (ஜே) ஆற்றல் மாற்ற எப்படி மின் மின்னழுத்த உள்ள வோல்ட் (வி) .

நீங்கள் ஜூல்ஸ் மற்றும் கூலொம்பிலிருந்து வோல்ட்களைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் வோல்ட் மற்றும் ஜூல் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால் ஜூல்களை வோல்ட்களாக மாற்ற முடியாது.

வோல்ட்ஸ் கணக்கீட்டு சூத்திரத்திற்கு ஜூல்ஸ்

வோல்ட் (வி) இல் உள்ள மின்னழுத்தம் ஜூல்ஸ் (ஜே) இல் உள்ள ஆற்றல் ஈக்கு சமம், இது கூலொம்ப்களில் (சி) கட்டணம் Q ஆல் வகுக்கப்படுகிறது:

வி (வி) = (ஜே) / கியூ (சி)

எனவே

வோல்ட் = ஜூல் / கூலொம்ப்

அல்லது

வி = ஜே / சி

உதாரணமாக

60 ஜூல்களின் ஆற்றல் நுகர்வு மற்றும் 4 கூலம்ப்களின் சார்ஜ் ஓட்டம் கொண்ட மின்சுற்றின் மின்னழுத்த வழங்கல் என்ன?

வி = 60 ஜே / 4 சி = 15 வி

 

வோல்ட்ஸை ஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்