வாட்களை VA ஆக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற உண்மையான சக்தி உள்ள வாட் (மே) வோல்ட்-ஆம்ஸ் வெளிப்படையாகக் சக்தி (VA).

வாட்ஸ் டு விஏ கணக்கீடு சூத்திரம்

வோல்ட்-ஆம்ப்ஸில் (VA) வெளிப்படையான சக்தி S என்பது வாட்ஸில் (W) உண்மையான சக்தி P க்கு சமம், இது சக்தி காரணி PF ஆல் வகுக்கப்படுகிறது :

எஸ் (விஏ) =  பி (டபிள்யூ) / பிஎஃப்

எனவே வோல்ட்-ஆம்ப்ஸ் சக்தி காரணியால் வகுக்கப்பட்ட வாட்களுக்கு சமம்.

வோல்ட்-ஆம்ப்ஸ் = வாட்ஸ் / பி.எஃப்

அல்லது

VA = W / PF

உதாரணமாக

உண்மையான சக்தி 3000W ஆகவும், சக்தி காரணி 0.8 ஆகவும் இருக்கும்போது வோல்ட்-ஆம்ப்ஸில் வெளிப்படையான சக்தி என்ன?

தீர்வு:

S = 3000W / 0.8 = 3750VA

 

VA ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்