கே.வி.ஏவை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி கிலோவுவோற்று-ஆம்ஸ் (KVA) இல் தோற்றவலு மாற்ற உண்மையான சக்தி உள்ள வாட் (மே) .

kVA முதல் வாட்ஸ் கணக்கீடு சூத்திரம்

வாட்ஸில் (W) உண்மையான சக்தி P என்பது கிலோவோல்ட்-ஆம்ப்ஸில் (kVA) வெளிப்படையான சக்தி S ஐ விட 1000 மடங்குக்கு சமம், சக்தி காரணி PF ஐ விட மடங்கு :

P (W) = 1000 × S (kVA) × PF

எனவே வாட்ஸ் 1000 மடங்கு கிலோவோல்ட்-ஆம்ப்ஸ் சக்தி காரணிக்கு சமம்.

வாட்ஸ் = 1000 × கிலோவோல்ட்-ஆம்ப்ஸ் × பி.எஃப்

அல்லது

W = 1000 × kVA × PF

உதாரணமாக

வெளிப்படையான சக்தி 3 kVA ஆகவும், சக்தி காரணி 0.8 ஆகவும் இருக்கும்போது வாட்களில் உண்மையான சக்தி என்ன?

தீர்வு:

P = 1000 × 3kVA × 0.8 = 2400W

 

வாட்களை kVA to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்