ஜூல்களை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி ஜூல் (ஜே) ஆற்றல் மாற்ற மின்சார உள்ள வாட் (W) கணக்கிடலாம்.

ஜூல் மற்றும் விநாடிகளில் இருந்து நீங்கள் வாட்களைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் ஜூல் மற்றும் வாட் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால், நீங்கள் ஜூல்களை வாட்களாக மாற்ற முடியாது.

ஜூல்ஸ் டு வாட்ஸ் கணக்கீடு சூத்திரம்

சக்தி பி வாட் (மே) ஆற்றல் சமமாக இருக்கும் மின் ஜூல்களின் (ஜே), காலத்தில் வகுக்கப்பட்ட டி வினாடிகள் (கள்):

பி (வ) = (ஜே) / டி (கள்)

எனவே

watt = ஜூல் / வினாடி

அல்லது

வ = ஜே / ச

உதாரணமாக

3 விநாடிகளுக்கு 90 ஜூல் ஆற்றல் நுகர்வு கொண்ட மின்சுற்றின் மின் நுகர்வு என்ன?

P (W) = 90J / 3s = 30W

 

வாட்களை ஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்