கிலோவாட்-மணிநேரத்தை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி ஆற்றல் மாற்ற கிலோவாட்-மணி (kWh) க்கு மின்சார உள்ள கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) .

கிலோவாட்-மணிநேரம் மற்றும் மணிநேரத்திலிருந்து நீங்கள் கிலோவாட்டைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் கிலோவாட்-மணிநேரம் மற்றும் கிலோவாட் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால், நீங்கள் கிலோவாட்-மணிநேரத்தை கிலோவாட்டாக மாற்ற முடியாது.

கிலோவாட்-மணிநேரத்திலிருந்து கிலோவாட் கணக்கீடு சூத்திரம்

கிலோவாட் (கிலோவாட்) இல் உள்ள சக்தி கிலோவாட்-மணிநேரத்தில் (கிலோவாட்) ஆற்றல் ஈக்கு சமம், இது மணிநேரங்களில் (மணிநேரம்) காலத்தால் வகுக்கப்படுகிறது:

P (kW) = E (kWh) / t (hr)

எனவே

கிலோவாட் = கிலோவாட்-மணிநேரம் / மணி

அல்லது

kW = kWh / h

உதாரணமாக

எரிசக்தி நுகர்வு 3 மணிநேர நேரத்திற்கு 15 கிலோவாட்-மணிநேரமாக இருக்கும்போது கிலோவாட்டில் மின் நுகர்வு என்ன?

P = 15 kWh / 3 h = 5 kW

 

KW ஐ kWh to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்