வாட்களை ஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார உள்ள வாட் (மே) ஜூல் (ஜே) இல் ஆற்றல்.

நீங்கள் வாட்ஸ் மற்றும் விநாடிகளில் இருந்து ஜூல்களைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் வாட் மற்றும் ஜூல் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால் நீங்கள் வாட்களை ஜூல்களாக மாற்ற முடியாது.

வாட்ஸ் டு ஜூல்ஸ் கணக்கீட்டு சூத்திரம்

ஆற்றல் மின் ஜூல்களின் (ஜே) ஆட்சிக்கு சமமாக இருக்கும் பி வாட்கள் (மே) முறை காலத்தில் டி வினாடிகளில் (கள்):

E (J) = P (W) × t (கள்)

எனவே

ஜூல்ஸ் = வாட்ஸ் × விநாடிகள்

அல்லது

J = W × s

உதாரணமாக

3 விநாடிகளுக்கு 30 வாட் மின் நுகர்வு கொண்ட மின்சுற்றின் ஆற்றல் நுகர்வு என்ன?

E (J) = 30W × 3s = 90J

 

ஜூல்களை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்