கிலோவாட் கிலோவாட்-மணி நேரமாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார உள்ள கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) இல் ஆற்றல் கிலோவாட்-மணி (kWh) .

கிலோவாட் மற்றும் மணிநேரத்திலிருந்து கிலோவாட்-மணிநேரத்தை நீங்கள் கணக்கிடலாம், ஆனால் கிலோவாட் மற்றும் கிலோவாட்-மணிநேர அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால், நீங்கள் கிலோவாட்டை கிலோவாட்-மணிநேரமாக மாற்ற முடியாது.

கிலோவாட் முதல் கிலோவாட்-மணிநேர கணக்கீடு சூத்திரம்

கிலோவாட்-மணிநேரத்தில் (kWh) ஆற்றல் E என்பது கிலோவாட்டுகளில் (kW) உள்ள சக்தி P க்கு சமம், மணிநேரங்களில் t மணிநேரத்தை (hr):

E (kWh) = P (kW) × t (hr)

எனவே

கிலோவாட்-மணி = கிலோவாட் × மணி

அல்லது

kWh = kW × hr

உதாரணமாக

3 மணிநேர நேரத்திற்கு 5 கிலோவாட் மின் நுகர்வு இருக்கும்போது வாட்-மணி நேரத்தில் ஆற்றல் நுகர்வு என்ன?

E = 5kW × 3h = 15 kWh

 

KWh ஐ kW to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்