శక్తి వినియోగం కాలిక్యులేటర్

శక్తి వినియోగ కాలిక్యులేటర్. kWh కాలిక్యులేటర్.

సాధారణ ఉపకరణం:
విద్యుత్ వినియోగం:
రోజుకు ఉపయోగించే గంటలు: h / day
 
రోజుకు వినియోగించే శక్తి: kWh / day
నెలకు వినియోగించే శక్తి: kWh / నెల
సంవత్సరానికి వినియోగించే శక్తి: kWh / సంవత్సరం

శక్తి వినియోగ గణన

రోజుకు కిలోవాట్-గంటలలో (kWh) శక్తి E వాట్లలోని శక్తి P కి సమానం (W) రోజుకు వినియోగ గంటలు సంఖ్య t కిలోవాట్కు 1000 వాట్ల ద్వారా విభజించబడింది:

E (kWh / day) = P (W) × t (h / day) / 1000 (W / kW)

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్