కిలోకలోరీస్ టు జూల్స్ మార్పిడి

కిలోకలోరీస్ (కిలో కేలరీలు) నుండి జూల్స్ (జె), శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

kcal నుండి జూల్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

కేలరీలలో శక్తిని నమోదు చేసి, మార్పిడి బటన్‌ను నొక్కండి :

కేలరీల యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి:  
   
జూల్స్‌లో శక్తి ఫలితం:

జూల్స్ టు కిలో కేలరీ మార్పిడి

Kcal నుండి జూల్స్కు ఎలా మార్చాలి

జూల్స్‌కు థర్మోకెమికల్ / ఫుడ్ కిలో కేలరీలు

1 కిలో కేలరీలు = 4184 J

జూల్స్ E (J) లోని శక్తి థర్మోకెమికల్ / ఫుడ్ కిలో కేలరీలలోని శక్తి 4184 రెట్లు సమానం E (kcal) :

E (J) = 4184 × E (kcal-th)

ఉదాహరణ

0.3 కిలో కేలరీలు జౌల్స్‌గా మార్చండి .

E (J) = 4184 × 0.3 kcal th = 1255.2 J.

జూల్స్‌కు అంతర్జాతీయ కిలో కేలరీలు

1 కిలో కేలరీలు ఐటి = 4186.8 జె

లో జోల్స్ శక్తిని E (J) అంతర్జాతీయ kilocalories లో 4186,8 సార్లు ఇంధన సమానం E (kcal-IT) :

E (J) = 4186.8 × E (kcal -IT )

ఉదాహరణ

0.3 కిలో కేలరీలు ఐటిని జూల్స్‌గా మార్చండి .

E (J) = 4186.8 × 0.3kcal IT = 1256.04 J.

జూల్స్ నుండి 15 ° C కిలో కేలరీలు

1 కిలో కేలరీలు 15 = 4185.5 జె

జోల్స్ శక్తి E (J) 15 ° C kilocalories లో 4185,5 సార్లు ఇంధన సమానం E (kcal15) :

E (J) = 4185.5 × E (kcal 15 )

ఉదాహరణ

0.3 కిలో కేలరీలు 15 ను జూల్స్‌గా మార్చండి .

(జె) = 4185.5 × 0.3 కిలో కేలరీలు 15 = 1255.65 జె

జూల్స్ నుండి 20 ° C కిలో కేలరీలు

1 కిలో కేలరీలు 20 = 4182 జె

జూల్స్ E (J) లోని శక్తి 20 ° C కిలో కేలరీలు E (kcal20) లోని శక్తి 4182 రెట్లు సమానం :

E (J) = 4182 × E (kcal 20 )

ఉదాహరణ

0.3 కిలో కేలరీలు 20 ను జూల్స్‌గా మార్చండి .

(జె) = 4182 × 0.3 కిలో కేలరీలు 20 = 1254.6 జె

 

జూల్స్ టు కిలో కేలరీ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్