జూల్స్ టు కిలోజౌల్స్ మార్పిడి

జూల్స్ (జె) నుండి కిలోజౌల్స్ (కెజె) , శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

జూల్స్ నుండి కిలోజౌల్స్ కన్వర్టర్

జూల్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

   
కిలోజౌల్స్‌లో ఫలితం: kJ

కిలోజౌల్స్ టు జూల్స్ మార్పిడి

జూల్స్‌ను కిలోజౌల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఒక జూల్ కిలోజౌల్ యొక్క వెయ్యికి సమానం:

1J = 0.001kJ

కిలోజౌల్స్ E (kJ) లోని శక్తి జూల్స్ E (J) లోని శక్తికి 1000 తో విభజించబడింది:

E (kJ) = E (J) / 1000

 

ఉదాహరణ

500 జూల్స్‌ను కిలోజౌల్‌గా మార్చండి.

కిలోజౌల్స్ (kJ) లోని శక్తి E 500 జూల్స్ (J) కు సమానం 1000 ద్వారా విభజించబడింది:

E (kJ) = 500J / 1000 = 0.5kJ

జూల్స్ నుండి కిలోజౌల్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (జె) శక్తి (kJ)
1 జె 0.001 కి.జె.
2 జె 0.002 కి.జె.
3 జె 0.003 కి.జె.
4 జె 0.004 కి.జె.
5 జె 0.005 కి.జె.
6 జె 0.006 కి.జె.
7 జె 0.007 కి.జె.
8 జె 0.008 కి.జె.
9 జె 0.009 కి.జె.
10 జె 0.01 kJ
20 జె 0.02 కి.జె.
30 జె 0.03 కి.జె.
40 జె 0.04 కి.జె.
50 జె 0.05 kJ
60 జె 0.06 కి.జె.
70 జె 0.07 కి.జె.
80 జె 0.08 కి.జె.
90 జె 0.09 కి.జె.
100 జె 0.1 kJ
200 జె 0.2 కి.జె.
300 జె 0.3 కి.జె.
400 జె 0.4 కి.జె.
500 జె 0.5 kJ
600 జె 0.6 kJ
700 జె 0.7 కి.జె.
800 జె 0.8 కి.జె.
900 జె 0.9 కి.జె.
1000 జె 1 kJ
2000 జె 2 kJ
3000 జె 3 కెజె
4000 జె 4 kJ
5000 జె 5 kJ
6000 జె 6 kJ
7000 జె 7 కెజె
8000 జె 8 కి.జె.
9000 జె 9 కి.జె.
10000 జె 10 కి.జె.
100000 జె 100 కి.జె.

 

KJ నుండి జూల్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్