Máy tính Candela sang lux

Cường độ sáng tính bằng candela (cd) đến độ rọi trong máy tính lux (lx) và cách tính.

Máy tính Candela sang lux

Nhập cường độ sáng theo đơn vị candela, khoảng cách từ nguồn sáng, chọn bộ hoặc mét và nhấn nút Tính toán để nhận độ rọi theo lux:

Nhập cường độ sáng trong candela: cd
Nhập khoảng cách và chọn bộ hoặc mét:
   
Độ sáng dẫn đến lux: lx

Máy tính Lux sang candela ►

Tính toán từ Candela sang lux

Tính toán Candela sang lux với khoảng cách tính bằng feet

Độ rọi E v tính bằng lux (lx) bằng 10,76391 lần cường độ sáng I v tính bằng candela (cd),

chia cho bình phương khoảng cách từ nguồn sáng d 2 tính bằng feet vuông (ft 2 ):

E v (lx) = 10,76391 × I v (cd) / ( d (ft) ) 2

Tính toán Candela sang lux với khoảng cách tính bằng mét

Độ rọi E v tính bằng lux (lx) bằng cường độ sáng I v tính bằng candela (cd),

chia cho bình phương khoảng cách từ nguồn sáng d 2 tính bằng mét vuông (m 2 ):

E v (lx) = I v (cd) / ( d (m) ) 2

 

Tính toán Candela sang lux ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

BỘ TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
BẢNG RAPID