Máy tính Lux sang candela

Độ sáng tính bằng lux (lx) đến cường độ sáng trong máy tính candela (cd) và cách tính.

Máy tính Lux sang candela

Nhập độ rọi theo lux, khoảng cách từ nguồn sáng, chọn feet hoặc mét và nhấn nút Tính

để có được cường độ sáng trong candela:

Nhập độ rọi theo lux: lx
Nhập khoảng cách và chọn bộ hoặc mét:
   
Cường độ sáng dẫn đến candela: cd

Máy tính Candela sang lux ►

Phép tính Lux sang candela

Phép tính Lux sang candela với khoảng cách tính bằng feet

Cường độ sáng I v tính bằng candela (cd) bằng 0,09290304 lần độ rọi E v tính bằng lux (lx),

nhân với bình phương khoảng cách từ nguồn sáng d 2 tính bằng feet vuông (ft 2 ):

I v (cd) = 0,09290304 × E v (lx) × ( d (ft) ) 2

 

Tính Lux sang candela với khoảng cách tính bằng mét

Cường độ sáng I v tính bằng candela (cd) bằng độ rọi E v tính bằng lux (lx),

lần bình phương khoảng cách từ nguồn sáng d 2 tính bằng mét vuông (m 2 ):

I v (cd) = E v (lx) × ( d (m) ) 2

 

Tính Lux sang candela ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

BỘ TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
BẢNG RAPID