Máy tính Lumens sang candela

Máy tính Lumens (lm) sang candela (cd) và cách tính.

Máy tính Lumens sang candela

Nhập quang thông tính bằng lumen, góc đỉnh tính theo độ và nhấn nút Tính toán để nhận cường độ sáng tính bằng candela:

Nhập quang thông tính bằng lumen: lm
Nhập góc đỉnh theo độ: º
   
Cường độ sáng dẫn đến candela: cd

Máy tính Candela sang lumen ►

Tính toán Lumens sang candela

Đối với nguồn sáng đồng đều, đẳng hướng, cường độ sáng I v tính bằng candela (cd) bằng quang thông Φ v tính bằng lumen (lm),

chia cho góc rắn Ω tính bằng steradian (sr):

I v (cd) = Φ v (lm) / Ω (sr)

 

Góc rắn Ω tính bằng steradian (sr) bằng 2 lần pi nhân 1 trừ đi cosin của nửa góc đỉnh hình nón θ tính bằng độ (º):

Ω (sr) = 2π (1 - cos ( θ / 2))

 

Cường độ sáng I v tính bằng candela (cd) bằng với quang thông Φ v tính bằng lumen (lm),

chia 2 lần pi nhân 1 trừ đi cosin của nửa góc đỉnh θ tính bằng độ (º):

I v (cd) = Φ v (lm) / (2π (1 - cos ( θ / 2)))

Vì vậy,

candela = lumen / (2π (1 - cos (độ / 2)))

Hoặc

cd = lm / (2π (1 - cos (º / 2)))

 

Tính toán Lumens sang candela ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

BỘ TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
BẢNG RAPID