ASCII Text to Hex Code Converter

Nhập chuỗi văn bản ASCII / Unicode và nhấn nút Chuyển đổi :

Làm thế nào để chuyển đổi văn bản sang Hex

Chuyển đổi văn bản sang mã ASCII hex:

 1. Nhận nhân vật
 2. Nhận mã thập phân của ký tự từ bảng ASCII
 3. Chuyển đổi thập phân thành byte hex
 4. Tiếp tục với ký tự tiếp theo

Thí dụ

Chuyển đổi văn bản "Trồng cây" thành mã ASCII hex:

Giải pháp:

Sử dụng bảng ASCII để lấy mã ASCII từ ký tự.

"P" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16

"a" = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

Đối với tất cả các ký tự văn bản, bạn sẽ nhận được các byte hex:

"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73"

Làm thế nào để chuyển đổi ASCII Text sang Hex?

 1. Nhận nhân vật
 2. Nhận mã ký tự ASCII từ bảng ASCII
 3. Chuyển đổi thập phân thành byte hex
 4. Tiếp tục với ký tự tiếp theo

Làm thế nào để sử dụng công cụ chuyển đổi ASCII Text to Hex?

 1. Dán văn bản vào hộp văn bản đầu vào.
 2. Chọn kiểu mã hóa ký tự.
 3. Chọn chuỗi dấu phân cách đầu ra.
 4. Nhấn nút Chuyển đổi.

Làm thế nào để chuyển đổi từ tiếng Anh sang mã Hex?

 1. Nhận chữ cái tiếng anh
 2. Nhận mã ASCII của chữ cái tiếng Anh từ bảng ASCII
 3. Chuyển đổi thập phân thành byte hex
 4. Tiếp tục với chữ cái tiếng anh tiếp theo

Làm thế nào để chuyển đổi ký tự 'A' sang hex?

Sử dụng bảng ASCII:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Làm thế nào để chuyển đổi ký tự '0' sang hex?

Sử dụng bảng ASCII:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

ASCII văn bản thành hex, bảng chuyển đổi nhị phân


Ký tự ASCII
Hệ thập lục phân Nhị phân
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 00001101
VẬY 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
CÓ THỂ 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
Hoa Kỳ 1F 00011111
Không gian 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Tôi 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
đ 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
tôi 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Công cụ chuyển đổi Hex sang ASCII ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID