Trình dịch nhị phân sang văn bản

Nhập số nhị phân với bất kỳ tiền tố / hậu tố / dấu phân tách nào và nhấn nút Chuyển đổi
(Ví dụ: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Công cụ chuyển đổi văn bản sang nhị phân ►

Mã hóa văn bản ASCII sử dụng 1 byte cố định cho mỗi ký tự.

Mã hóa văn bản UTF-8 sử dụng số byte thay đổi cho mỗi ký tự. Điều này yêu cầu dấu phân cách giữa mỗi số nhị phân.

Làm thế nào để chuyển đổi nhị phân thành văn bản

Chuyển đổi mã ASCII nhị phân thành văn bản:

  1. Nhận byte nhị phân
  2. Chuyển đổi byte nhị phân sang thập phân
  3. Nhận ký tự của mã ASCII từ bảng ASCII
  4. Tiếp tục với byte tiếp theo

Thí dụ

Chuyển đổi "01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011" mã ASCII nhị phân thành văn bản:

Giải pháp:

Sử dụng bảng ASCII để lấy ký tự từ mã ASCII.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

Đối với tất cả các byte nhị phân, bạn sẽ nhận được văn bản:

"Trồng cây"

Làm thế nào để chuyển đổi Binary sang Text?

  1. Nhận mã byte nhị phân
  2. Chuyển đổi byte nhị phân sang thập phân
  3. Nhận ký tự của mã ASCII thập phân từ bảng ASCII
  4. Tiếp tục với byte nhị phân tiếp theo

Làm thế nào để sử dụng công cụ chuyển đổi nhị phân sang văn bản?

  1. Dán mã byte nhị phân vào hộp văn bản đầu vào.
  2. Chọn kiểu mã hóa ký tự.
  3. Nhấn nút Chuyển đổi.

Làm thế nào để chuyển đổi mã nhị phân sang tiếng Anh?

  1. Nhận mã byte nhị phân
  2. Chuyển đổi byte nhị phân sang thập phân
  3. Nhận chữ cái tiếng Anh của mã ASCII thập phân từ bảng ASCII
  4. Tiếp tục với byte nhị phân tiếp theo

Làm thế nào để chuyển đổi 01000001 nhị phân sang văn bản?

Sử dụng bảng ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = ký tự 'A'

Làm thế nào để chuyển đổi 00110000 nhị phân sang văn bản?

Sử dụng bảng ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0' ký tự

Bảng chuyển đổi văn bản nhị phân sang ASCII

Hệ thập lục phân Nhị phân
Ký tự ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
00001101 CR
0E 00001110 VẬY
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CÓ THỂ
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 Hoa Kỳ
20 00100000 Không gian
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Tôi
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 đ
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 tôi
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID