Liên kết tải xuống HTML

Cách viết liên kết tải xuống bằng HTML.

Liên kết tải xuống là liên kết được sử dụng để tải tệp từ máy chủ đến thư mục của trình duyệt trên đĩa cục bộ.

Mã liên kết tải xuống được viết là:

<a href="test_file.zip" download/Download File</a/

Mã sẽ tạo liên kết này:

Tải tập tin

 

Mã có các phần sau:

  • <a/ là thẻ liên kết.
  • Thuộc tính href đặt tệp để tải xuống.
  • Tải xuống Tệp là văn bản của liên kết.
  • </a/ là thẻ kết thúc của liên kết.

 


Xem thêm

Advertising

LIÊN KẾT HTML
BẢNG RAPID