వాట్స్‌ను VA గా ఎలా మార్చాలి

వాట్స్ (W) లోని నిజమైన శక్తిని వోల్ట్-ఆంప్స్ (VA) లో స్పష్టమైన శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

వాట్స్ టు VA లెక్కింపు సూత్రం

వోల్ట్-ఆంప్స్ (VA) లోని స్పష్టమైన శక్తి S అనేది వాట్స్ (W) లోని నిజమైన శక్తి P కి సమానం, దీనిని శక్తి కారకం PF ద్వారా విభజించారు :

S (VA) =  P (W) / PF

కాబట్టి వోల్ట్-ఆంప్స్ శక్తి కారకం ద్వారా విభజించబడిన వాట్లకు సమానం.

వోల్ట్-ఆంప్స్ = వాట్స్ / పిఎఫ్

లేదా

VA = W / PF

ఉదాహరణ

నిజమైన శక్తి 3000W మరియు శక్తి కారకం 0.8 అయినప్పుడు వోల్ట్-ఆంప్స్‌లో స్పష్టమైన శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

S = 3000W / 0.8 = 3750VA

 

VA ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్