Ohm (Ω)

Ohm (ký hiệu Ω) là đơn vị điện của điện trở.

Đơn vị Ohm được đặt theo tên của George Simon Ohm.

1 Ω = 1V / 1A = 1J ⋅ 1s / 1C 2

Bảng giá trị điện trở của Ohm

Tên Biểu tượng chuyển đổi thí dụ
milli-ohm 1mΩ = 10 -3 Ω R 0 = 10mΩ
ohm Ω

-

R 1 = 10Ω
kilo-ohm 1kΩ = 10 3 Ω R 2 = 2kΩ
mega-ohm 1MΩ = 10 6 Ω R 3 = 5MΩ

Ôm kế

Ohmmeter là một thiết bị đo lường để đo điện trở.

 


Xem thêm

Advertising

ĐƠN VỊ ĐIỆN TỬ & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID