Vôn (V)

Định nghĩa vôn

Vôn là đơn vị điện của hiệu điện thế hoặc hiệu điện thế (ký hiệu: V).

Một Vôn được định nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng của một jun trên mỗi điện tích của một quả cầu.

1V = 1J / C

Một vôn bằng dòng điện của 1 amp lần điện trở 1 ohm:

1V = 1A ⋅ 1Ω

Alessandro Volta

Đơn vị Volt được đặt theo tên của Alessandro Volta, một nhà vật lý người Ý, người đã phát minh ra pin điện.

Đơn vị con Volt và bảng chuyển đổi

Tên Biểu tượng chuyển đổi thí dụ
microvolt μV 1μV = 10 -6 V V = 30μV
milivolt mV 1mV = 10 -3 V V = 5mV
vôn V

-

V = 10V
kilovolt kV 1 kV = 10 3 V V = 2kV
megavolt MV 1MV = 10 6 V V = 5MV

Chuyển đổi vôn sang oát

Công suất tính bằng oát (W) bằng điện áp tính bằng vôn (V) nhân với cường độ dòng điện tính bằng ampe (A):

watt (W) = vôn (V) × amps (A)

Chuyển đổi vôn sang jun

Năng lượng tính bằng jun (J) bằng hiệu điện thế tính bằng vôn (V) nhân với điện tích trong coulombs (C):

joules (J) = vôn (V) × coulombs (C)

Chuyển đổi vôn sang amps

Dòng điện tính bằng ampe (A) bằng điện áp tính bằng vôn (V) chia cho điện trở tính bằng ôm (Ω):

amps (A) = vôn (V) / ohms (Ω)

Dòng điện tính bằng ampe (A) bằng công suất tính bằng oát (W) chia cho điện áp tính bằng vôn (V):

amps (A) = watt (W) / volt (V)

Chuyển đổi vôn sang điện tử-vôn

Năng lượng tính bằng êlectron (eV) bằng hiệu điện thế hoặc hiệu điện thế tính bằng vôn (V) nhân với điện tích trong điện tích (e):

electronvolt (eV) = vôn (V) × electron-điện tích (e)

                             = vôn (V) × 1,602176e-19 coulombs (C)

 


Xem thêm

Advertising

ĐƠN VỊ ĐIỆN TỬ & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID