Biểu tượng hình học

Bảng ký hiệu trong hình học:

Biểu tượng Tên ký hiệu Ý nghĩa / định nghĩa Thí dụ
góc hình thành bởi hai tia ∠ABC = 30 °
góc góc đo   gócABC = 30 °
góc góc hình cầu   AOB = 30 °
góc phải = 90 ° α = 90 °
° trình độ 1 lượt = 360 ° α = 60 °
độ trình độ 1 lượt = 360deg α = 60deg
nguyên tố arcminute, 1 ° = 60 ' α = 60 ° 59 ′
số nguyên tố kép arcsecond, 1 ′ = 60 ″ α = 60 ° 59′59 ″
hàng hàng dòng vô hạn  
AB đoạn thẳng dòng từ điểm A đến điểm B  
tia tia dòng bắt đầu từ điểm A  
vòng cung vòng cung cung từ điểm A đến điểm B vòng cung = 60 °
vuông góc đường vuông góc (góc 90 °) ACBC
song song, tương đông những đường thẳng song song ABCD
đồng ý với sự tương đương của hình dạng hình học và kích thước ∆ABC ≅ ∆XYZ
~ giống nhau hình dạng giống nhau, không cùng kích thước ∆ABC ~ ∆XYZ
Δ Tam giác Hình tam giác ΔABC ≅ ΔBCD
| x - y | khoảng cách khoảng cách giữa các điểm x và y | x - y | = 5
π hằng số pi π = 3,141592654 ...

là tỷ số giữa chu vi và đường kính của hình tròn

c = πd = 2⋅ πr
rad radian đơn vị góc radian 360 ° = 2π rad
c radian đơn vị góc radian 360 ° = 2π c
grad học sinh lớp 1 / gons cấp đơn vị góc 360 ° = 400 grad
g học sinh lớp 1 / gons cấp đơn vị góc 360 ° = 400 g

 

Ký hiệu đại số ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID