Đặt ký hiệu lý thuyết

Danh sách các ký hiệu tập hợp của lý thuyết tập hợp và xác suất.

Bảng ký hiệu lý thuyết tập hợp

Biểu tượng Tên ký hiệu Ý nghĩa /
định nghĩa
Thí dụ
{} thiết lập một tập hợp các yếu tố A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| như vậy mà vậy nên A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B ngã tư các đối tượng thuộc tập A và tập hợp B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B liên hiệp các đối tượng thuộc tập hợp A hoặc tập hợp B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B tập hợp con A là một tập con của B. Tập hợp A được đưa vào tập hợp B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B tập hợp con thích hợp / tập hợp con nghiêm ngặt A là một tập con của B, nhưng A không bằng B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B không phải tập hợp con tập A không phải là tập con của tập B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset A là một siêu tập của B. Tập A bao gồm tập B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B superset thích hợp / superset nghiêm ngặt A là một tập siêu của B, nhưng B không bằng A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B không phải superset tập hợp A không phải là tập hợp con của tập hợp B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A bộ nguồn tất cả các tập con của A  
\ mathcal {P} (A) bộ nguồn tất cả các tập con của A  
A = B bình đẳng cả hai bộ đều có các thành viên giống nhau A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c bổ sung tất cả các đối tượng không thuộc tập A  
A ' bổ sung tất cả các đối tượng không thuộc tập A  
A \ B bổ sung tương đối đối tượng thuộc về A và không thuộc về B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB bổ sung tương đối đối tượng thuộc về A và không thuộc về B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B sự khác biệt đối xứng các đối tượng thuộc A hoặc B nhưng không thuộc giao điểm của chúng A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B sự khác biệt đối xứng các đối tượng thuộc A hoặc B nhưng không thuộc giao điểm của chúng A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A phần tử của,
thuộc về
thiết lập thành viên A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A không phải yếu tố của không đặt thành viên A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) đặt hàng cặp bộ sưu tập của 2 yếu tố  
A × B sản phẩm cacte tập hợp tất cả các cặp được sắp xếp từ A và B  
| A | bản chất số phần tử của tập A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A bản chất số phần tử của tập A A = {3,9,14}, # A = 3
| thanh dọc như vậy mà A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null bộ số tự nhiên vô hạn  
1 aleph-one số lượng số thứ tự đếm được  
Ø bộ trống Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} bộ phổ quát tập hợp tất cả các giá trị có thể  
0 bộ số tự nhiên / số nguyên (với số 0) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 bộ số tự nhiên / số nguyên (không có số 0) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
bộ số nguyên \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
bộ số hữu tỉ \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
bộ số thực \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
bộ số phức \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Ký hiệu thống kê ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID