Ký hiệu đại số

Danh sách các ký hiệu và dấu hiệu đại số toán học.

Bảng ký hiệu toán đại số

Biểu tượng Tên ký hiệu Ý nghĩa / định nghĩa Thí dụ
x biến x giá trị không xác định để tìm khi 2 x = 4 thì x = 2
= dấu bằng bình đẳng 5 = 2 + 3
5 bằng 2 + 3
không dấu bằng bất bình đẳng 5 ≠ 4
5 không bằng 4
tương đương giống hệt  
bằng nhau theo định nghĩa bằng nhau theo định nghĩa  
: = bằng nhau theo định nghĩa bằng nhau theo định nghĩa  
~ khoảng chừng bằng nhau xấp xỉ yếu 11 ~ 10
khoảng chừng bằng nhau xấp xỉ sin (0,01) ≈ 0,01
tỷ lệ với tỷ lệ với yx khi y = kx, k hằng số
nước chanh biểu tượng vô cực  
ít hơn rất nhiều so với ít hơn rất nhiều so với 1 ≪ 1000000
lớn hơn nhiều lớn hơn nhiều 1000000 ≫ 1
() dấu ngoặc đơn tính toán biểu thức bên trong đầu tiên 2 * (3 + 5) = 16
[] dấu ngoặc tính toán biểu thức bên trong đầu tiên [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} niềng răng thiết lập  
x giá đỡ sàn làm tròn số thành số nguyên thấp hơn ⌊4,3⌋ = 4
x khung trần làm tròn số thành số nguyên trên ⌈4,3⌉ = 5
x ! dấu chấm than yếu tố 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | thanh dọc giá trị tuyệt đối | -5 | = 5
f ( x ) hàm của x ánh xạ các giá trị của x thành f (x) f ( x ) = 3 x +5
( fg ) thành phần chức năng

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) khoảng thời gian mở ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] khoảng thời gian đóng cửa [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
đồng bằng thay đổi / khác biệt t = t 1 - t 0
phân biệt đối xử Δ = b 2 - 4 ac  
sigma tổng - tổng của tất cả các giá trị trong phạm vi của chuỗi x i = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ sigma tổng kết kép tổng gấp đôi x
số pi vốn sản phẩm - sản phẩm của tất cả các giá trị trong phạm vi loạt x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
đ e hằng số / số Euler e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Hằng số Euler-Mascheroni γ = 0,5772156649 ...  
φ Tỉ lệ vàng tỷ lệ vàng không đổi  
π hằng số pi π = 3,141592654 ...

là tỷ số giữa chu vi và đường kính của hình tròn

c = πd = 2⋅ πr

Biểu tượng đại số tuyến tính

Biểu tượng Tên ký hiệu Ý nghĩa / định nghĩa Thí dụ
· dấu chấm sản phẩm vô hướng a · b
× vượt qua sản phẩm vector a × b
AB sản phẩm tensor sản phẩm tensor của A và B AB
\ langle x, y \ rangle sản phẩm bên trong    
[] dấu ngoặc ma trận số  
() dấu ngoặc đơn ma trận số  
| A | bản ngã định thức của ma trận A  
det ( A ) bản ngã định thức của ma trận A  
|| x || thanh dọc đôi định mức  
A T đổi chỗ chuyển vị ma trận ( A T ) ij = ( A ) ji
A Ma trận Hermitian chuyển vị liên hợp ma trận ( A ) ij = ( A ) ji
A * Ma trận Hermitian chuyển vị liên hợp ma trận ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 ma trận nghịch đảo AA -1 = I  
xếp hạng ( A ) xếp hạng ma trận hạng của ma trận A xếp hạng ( A ) = 3
mờ ( U ) kích thước thứ nguyên của ma trận A mờ ( U ) = 3

 

Ký hiệu thống kê ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID