Biểu tượng logic

Dấu hiệu và biểu tượng logic

Bảng ký hiệu toán học logic

Biểu tượng Tên ký hiệu Ý nghĩa / định nghĩa Thí dụ
x y
^ dấu mũ / dấu mũ x ^ y
& dấu và x & y
+ thêm hoặc x + y
dấu mũ đảo ngược hoặc xy
| đường thẳng đứng hoặc x | y
x ' trích dẫn duy nhất không - phủ định x '
x quầy bar không - phủ định x
¬ không không - phủ định ¬ x
! dấu chấm than không - phủ định ! x
khoanh tròn dấu cộng / oplus độc quyền hoặc - xor xy
~ dấu ngã phủ định ~ x
ngụ ý    
tương đương nếu và chỉ khi (iff)  
tương đương nếu và chỉ khi (iff)  
cho tất cả    
có tồn tại    
không tồn tại    
vì thế    
bởi vì / kể từ    

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID