Ký tự và ký hiệu bảng chữ cái Hy Lạp

Các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp được sử dụng làm ký hiệu toán học và khoa học.

Danh sách bảng chữ cái Hy Lạp

Chữ viết hoa Chữ cái thường Tên chữ cái Hy Lạp Tiếng Anh tương đương Tên chữ cái Phát âm
Α α Alpha a volume_up
Β β Beta b volume_up
Γ γ Gamma g volume_up
Δ δ Đồng bằng d volume_up
Ε ε Epsilon đ volume_up
Ζ ζ Zeta z volume_up
Η η Eta h volume_up
Θ θ Theta th volume_up
Ι ι Iota tôi volume_up
Κ κ Kappa k volume_up
Λ λ Lambda l volume_up
Μ μ Mu m volume_up
Ν ν Nu n volume_up
Ξ ξ Xi x volume_up
Ο ο Omicron o volume_up
Π π Pi p volume_up
Ρ ρ Rho r volume_up
Σ σ, ς * Sigma s volume_up
Τ τ Tau t volume_up
Υ υ Upsilon u volume_up
Φ φ Phi ph volume_up
Χ χ Chi ch volume_up
Ψ ψ Psi ps volume_up
Ω ω Omega o volume_up

* chữ cái sigma viết thường thứ hai được sử dụng ở vị trí cuối cùng của từ

Nguồn gốc bảng chữ cái Hy Lạp

Chữ tượng hình Ai Cập (3500 TCN)
xuống
Bảng chữ cái Proto-Sinaitic (1800 TCN)
xuống
Bảng chữ cái Phoenicia (1200 trước Công nguyên)
xuống
Bảng chữ cái Hy Lạp (800 trước Công nguyên)

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID