Bộ mã hóa URL


Bộ giải mã URL ►

Ví dụ về mã hóa URL

Đầu vào URL:

https://www.rapidtables.org/web/tools/url-encoder.html

Đầu ra URL được mã hóa:

http%3A%2F%2Fwww.rapidtables.org%2Fweb%2Ftools%2Furl-encoder.html

Bảng mã hóa URL

Tính cách Phần trăm
Enconding
(không gian) % 20
! % 21
" % 22
# % 23
$ % 24
% % 25
& % 26
' % 27
( % 28
) % 29
* % 2A
+ % 2B
, % 2C
/ % 2F
: % 3A
; % 3B
< % 3C
= % 3D
/ % 3E
? % 3F
@ % 40
[ % 5B
\ % 5C
] % 5D
^ % 5E
` % 60
{ % 7B
| % 7C
} % 7D

 

Bộ mã hóa Base64 ►

 


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ WEB
BẢNG RAPID