வாட்களை வாட்-மணிநேரமாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார உள்ள வாட் (மே) வாட்-ஹவர் (WH) இல் ஆற்றல்.

நீங்கள் வாட்ஸ் மற்றும் மணிநேரத்தை வாட்ஸ் மற்றும் மணிநேரத்திலிருந்து கணக்கிடலாம், ஆனால் வாட்ஸ் மற்றும் வாட்-மணிநேர அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால், நீங்கள் வாட்-மணிநேரமாக மாற்ற முடியாது.

வாட்ஸ் டு வாட்-மணிநேர கணக்கீட்டு சூத்திரம்

ஆற்றல் மின் வாட்-ஹவர் (WH) சக்தி சமமாக இருக்கும் பி வாட்கள் (மே) முறை காலத்தில் டி மணி (ஏ):

E (Wh) = P (W) × t (h)

எனவே

watt-hour = வாட்ஸ் × மணி

அல்லது

Wh = W × h

உதாரணமாக

மின் நுகர்வு 3 மணிநேர காலத்திற்கு 5 வாட் ஆக இருக்கும்போது வாட்-மணி நேரத்தில் ஆற்றல் நுகர்வு என்ன?

E = 5W × 3h = 15 Wh

 

Wh ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்