வாட்-மணிநேரத்தை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

வாட்-மணிநேரத்தில் (Wh) ஆற்றலை வாட்ஸ் (W) இல் மின்சக்தியாக மாற்றுவது எப்படி .

நீங்கள் வாட்-மணிநேரம் மற்றும் மணிநேரங்களிலிருந்து வாட்டைக் கணக்கிடலாம், ஆனால் வாட்-மணிநேரத்தை வாட் அலகுகளாக மாற்ற முடியாது, ஏனெனில் வாட்-மணிநேரம் மற்றும் வாட் அலகுகள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிக்கின்றன.

வாட்ஸ்-மணி முதல் வாட்ஸ் கணக்கீடு சூத்திரம்

சக்தி பி வாட்கள் (அ) ஆற்றல் சமமாக இருக்கும் மின் வாட்-மணி நேரத்தில் (WH), நேரம் காலம் வகுக்க டி மணி (h):

P (W) = E (Wh) / t (h)

எனவே

வாட்ஸ் = வாட்-மணிநேரம் / மணிநேரம்

அல்லது

W = Wh / h

உதாரணமாக

ஆற்றல் நுகர்வு 3 மணிநேர நேரத்திற்கு 15 வாட்-மணிநேரமாக இருக்கும்போது வாட்களில் உள்ள மின் நுகர்வு என்ன?

P = 15 Wh / 3 h = 5 W.

 

வாட்களை Wh to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்