வாட்ஸ் டு கிலோவாட் மாற்றம்

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் கிலோவாட் (கிலோவாட்) , சக்தி மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

வாட்ஸ் டு கிலோவாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் கிலோவாட் (கிலோவாட்) , சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர்.

வாட்களில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

   
கிலோவாட்ஸ் முடிவு: kW

kW முதல் வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

வாட்களை கிலோவாட்டாக மாற்றுவது எப்படி

1kW = 1000W

வாட்ஸ் டு கிலோவாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

கிலோவாட் பி (கிலோவாட்) இல் உள்ள சக்தி வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தியை 1000 ஆல் வகுக்கிறது:

பி (kW) = P (W) / 1000

உதாரணமாக

1300W கிலோவாட்டாக மாற்றவும்:

P (kW) = 1300W / 1000 = 1.3kW

வாட் டு கிலோவாட் மாற்று அட்டவணை

சக்தி (வாட்ஸ்) சக்தி (கிலோவாட்)
0 வ 0 கிலோவாட்
1 வ 0.001 கிலோவாட்
10 வ 0.01 கிலோவாட்
100 டபிள்யூ 0.1 கிலோவாட்
1000 டபிள்யூ 1 கிலோவாட்
10000 டபிள்யூ 10 கிலோவாட்
100000 டபிள்யூ 100 கிலோவாட்
1000000 டபிள்யூ 1000 கிலோவாட்

 

kW முதல் வாட்ஸ் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்