கிலோவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்றம்

கிலோவாட்ஸ் (கிலோவாட்) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ), சக்தி மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

கிலோவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

கிலோவாட்ஸ் (கிலோவாட்) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ) , சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர்.

கிலோவாட்டுகளில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

kW
   
வாட்களில் முடிவு:

வாட்ஸ் டு கிலோவாட் மாற்று கால்குலேட்டர்

கிலோவாட் வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

1kW = 1000W

கிலோவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தி கிலோவாட் பி (கிலோவாட்) இல் உள்ள சக்தியின் 1000 மடங்குக்கு சமம் :

P (W) = 1000 ⋅ P (kW)

உதாரணமாக

1.3kW ஐ வாட்களாக மாற்றவும்:

P (W) = 1000 1.3kW = 1300W

கிலோவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று அட்டவணை

சக்தி (கிலோவாட்) சக்தி (வாட்ஸ்)
0 கிலோவாட் 0 வ
0.001 கிலோவாட் 1 வ
0.01 கிலோவாட் 10 வ
0.1 கிலோவாட் 100 டபிள்யூ
1 கிலோவாட் 1000 டபிள்யூ
10 கிலோவாட் 10000 டபிள்யூ
100 கிலோவாட் 100000 டபிள்யூ
1000 கிலோவாட் 1000000 டபிள்யூ

 

KW மாற்றத்திற்கான வாட்ஸ்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்