வாட்ஸ் டு மில்லிவாட்ஸ் மாற்றம்

வாட்ஸ் டு மில்லிவாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் மில்லிவாட்ஸ் (எம்.டபிள்யூ), சக்தி மாற்று கால்குலேட்டர்.

வாட்களில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

   
மில்லிவாட்ஸ் முடிவு: mW

mW முதல் வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

வாட்களை மில்லிவாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

ஒரு வாட் 1000 மில்லிவாட்களுக்கு சமம்:

1W = 1000mW

வாட்ஸ் டு மில்லிவாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

மில்லிவாட் பி (எம்.டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தி வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தியின் 1000 மடங்குக்கு சமம் :

P (mW) = 1000 P (W)

உதாரணமாக

5W ஐ மில்லிவாட்களாக மாற்றவும்:

பி (mW) = 1000 5W = 5000mW

வாட்ஸ் டு மில்லிவாட்ஸ் மாற்று அட்டவணை

சக்தி (W) சக்தி (mW)
0.001 வ 1 மெகாவாட்
0.01 டபிள்யூ 10 மெகாவாட்
0.1 டபிள்யூ 100 மெகாவாட்
1 வ 1000 மெகாவாட்
2 வ 2000 மெகாவாட்
3 வ 3000 மெகாவாட்
4 வ 4000 மெகாவாட்
5 வ 5000 மெகாவாட்
6 வ 6000 மெகாவாட்
7 வ 7000 மெகாவாட்
8 வ 8000 மெகாவாட்
9 வ 9000 மெகாவாட்
10 வ 10000 மெகாவாட்
20 டபிள்யூ 20000 மெகாவாட்
30 டபிள்யூ 30000 மெகாவாட்
40 டபிள்யூ 40000 மெகாவாட்
50 டபிள்யூ 50000 மெகாவாட்
60 டபிள்யூ 60000 மெகாவாட்
70 டபிள்யூ 70000 மெகாவாட்
80 டபிள்யூ 80000 மெகாவாட்
90 டபிள்யூ 90000 மெகாவாட்
100 டபிள்யூ 100000 மெகாவாட்
200 டபிள்யூ 200000 மெகாவாட்
300 டபிள்யூ 300000 மெகாவாட்
400 டபிள்யூ 400000 மெகாவாட்
500 டபிள்யூ 500000 மெகாவாட்
600 டபிள்யூ 600000 மெகாவாட்
700 டபிள்யூ 700000 மெகாவாட்
800 டபிள்யூ 800000 மெகாவாட்
900 டபிள்யூ 900000 மெகாவாட்
1000 டபிள்யூ 1000000 மெகாவாட்

 

mW முதல் வாட்ஸ் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்