வாட்ஸ் டு மெகாவாட்ஸ் மாற்றம்

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் மெகாவாட் (மெகாவாட்) மின் மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

வாட்ஸ் டு மெகாவாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டர்

வாட்ஸ் (டபிள்யூ) முதல் மெகாவாட் (மெகாவாட்) மின் மாற்று கால்குலேட்டர்.

வாட்களில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

   
மெகாவாட்டில் முடிவு: மெகாவாட்

வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டருக்கு மெகாவாட்

வாட்களை மெகாவாட்டாக மாற்றுவது எப்படி

1W = 0.000001MW

1 மெகாவாட் = 1000000W

வாட்ஸ் டு மெகாவாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

மெகாவாட் பி (மெகாவாட்) இல் உள்ள சக்தி 1000000 ஆல் வகுக்கப்பட்டுள்ள வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ ) இல் உள்ள சக்திக்கு சமம் :

பி (மெகாவாட்) = பி (டபிள்யூ) / 1000000

உதாரணமாக

5W ஐ மெகாவாட்டாக மாற்றவும்:

பி (மெகாவாட்) = 5W / 1000000 = 0.000005 மெகாவாட்

வாட்ஸ் டு மெகாவாட்ஸ் மாற்று அட்டவணை

சக்தி (வாட்ஸ்) சக்தி (மெகாவாட்)
0 வ 0 மெகாவாட்
1 வ 0.000001 மெகாவாட்
10 வ 0.00001 மெகாவாட்
100 டபிள்யூ 0.0001 மெகாவாட்
1000 டபிள்யூ 0.001 மெகாவாட்
10000 டபிள்யூ 0.01 மெகாவாட்
100000 டபிள்யூ 0.1 மெகாவாட்
1000000 டபிள்யூ 1 மெகாவாட்

 

மெகாவாட் முதல் வாட்ஸ் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்