குதிரைத்திறன் வாட்ஸ் மாற்றத்திற்கு

குதிரைத்திறன் (ஹெச்பி) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ) , சக்தி மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

குதிரைத்திறன் வாட்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டருக்கு

குதிரைத்திறனில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

 
hp
   
வாட்களில் முடிவு:

வாட்ஸ் டு குதிரைத்திறன் மாற்றம்

குதிரைத்திறனை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

மெக்கானிக் / ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன் வாட்ஸ்

ஒரு மெக்கானிக் அல்லது ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன் 745.699872 வாட்களுக்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (I) = 745.699872 W.

எனவே குதிரைத்திறனை வாட்களாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (டபிள்யூ) = 745.699872 ⋅ பி (ஹெச்பி)

உதாரணமாக

10 ஹெச்பி வாட்களாக மாற்றவும்:

பி (வ) = 745.699872 ⋅ 10 ஹெச்பி = 7456.99872 டபிள்யூ

 

மின் குதிரைத்திறன் வாட்களுக்கு

ஒரு மின் குதிரைத்திறன் 746 வாட்களுக்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (இ) = 746 டபிள்யூ

எனவே குதிரைத்திறனை வாட்களாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (டபிள்யூ) = 746 ⋅ பி (ஹெச்பி)

உதாரணமாக

10 ஹெச்பி வாட்களாக மாற்றவும்:

பி (வ) = 746 ⋅ 10 ஹெச்பி = 7460 டபிள்யூ

 

வாட்ஸுக்கு மெட்ரிக் குதிரைத்திறன்

ஒரு மெட்ரிக் குதிரைத்திறன் 735.49875 வாட்களுக்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (எம்) = 735.49875 டபிள்யூ

எனவே குதிரைத்திறனை வாட்களாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (டபிள்யூ) = 735.49875 ⋅ பி (ஹெச்பி)

உதாரணமாக

10 ஹெச்பி வாட்களாக மாற்றவும்:

பி (வ) = 735.49875 ⋅ 10 ஹெச்பி = 7354.9875 டபிள்யூ

வாட்ஸ் டு குதிரைத்திறன் மாற்று அட்டவணை

வாட்ஸ்
(டபிள்யூ)
மெக்கானிக் குதிரைத்திறன்
(hp (I) )
மின்சார குதிரைத்திறன்
(ஹெச்பி (இ) )
மெட்ரிக் குதிரைத்திறன்
(ஹெச்பி (எம்) )
1 வ 0.001341 ஹெச்.பி. 0.001340 ஹெச்பி 0.001360 ஹெச்பி
2 வ 0.002682 ஹெச்.பி. 0.002681 ஹெச்.பி. 0.002719 ஹெச்.பி.
3 வ 0.004023 ஹெச்பி 0.004021 ஹெச்.பி. 0.004079 ஹெச்.பி.
4 வ 0.005364 ஹெச்பி 0.005362 ஹெச்.பி. 0.005438 ஹெச்.பி.
5 வ 0.006705 ஹெச்பி 0.006702 ஹெச்பி 0.006798 ஹெச்.பி.
6 வ 0.008046 ஹெச்பி 0.008043 ஹெச்பி 0.008158 ஹெச்.பி.
7 வ 0.009387 ஹெச்.பி. 0.009383 ஹெச்.பி. 0.009517 ஹெச்.பி.
8 வ 0.010728 ஹெச்.பி. 0.010724 ஹெச்.பி. 0.010877 ஹெச்.பி.
9 வ 0.012069 ஹெச்.பி. 0.012064 ஹெச்.பி. 0.012237 ஹெச்.பி.
10 வ 0.013410 ஹெச்.பி. 0.013405 ஹெச்பி 0.013596 ஹெச்.பி.
20 டபிள்யூ 0.026820 ஹெச்.பி. 0.026810 ஹெச்.பி. 0.027192 ஹெச்.பி.
30 டபிள்யூ 0.040231 ஹெச்.பி. 0.040214 ஹெச்.பி. 0.040789 ஹெச்.பி.
40 டபிள்யூ 0.053641 ஹெச்.பி. 0.053619 ஹெச்.பி. 0.054385 ஹெச்.பி.
50 டபிள்யூ 0.067051 ஹெச்.பி. 0.067024 ஹெச்.பி. 0.067981 ஹெச்.பி.
60 டபிள்யூ 0.080461 ஹெச்.பி. 0.080429 ஹெச்பி 0.081577 ஹெச்.பி.
70 டபிள்யூ 0.093871 ஹெச்.பி. 0.093834 ஹெச்.பி. 0.095174 ஹெச்.பி.
80 டபிள்யூ 0.107282 ஹெச்.பி. 0.107239 ஹெச்.பி. 0.108770 ஹெச்பி
90 டபிள்யூ 0.120692 ஹெச்.பி. 0.120643 ஹெச்.பி. 0.122366 ஹெச்.பி.
100 டபிள்யூ  0.134022 ஹெச்பி  0.134048 ஹெச்பி  0.135962 ஹெச்.பி.
200 டபிள்யூ 0.268204 ஹெச்.பி. 0.268097 ஹெச்.பி. 0.271924 ஹெச்.பி.
300 டபிள்யூ 0.402307 ஹெச்.பி. 0.402145 ஹெச்.பி. 0.407886 ஹெச்.பி.
400 டபிள்யூ 0.536409 ஹெச்.பி. 0.536193 ஹெச்.பி. 0.543849 ஹெச்.பி.
500 டபிள்யூ 0.670511 ஹெச்.பி. 0.670241 ஹெச்.பி. 0.679811 ஹெச்.பி.
600 டபிள்யூ 0.804613 ஹெச்.பி. 0.804290 ஹெச்பி 0.815773 ஹெச்.பி.
700 டபிள்யூ 0.938715 ஹெச்.பி. 0.938338 ஹெச்.பி. 0.951735 ஹெச்.பி.
800 டபிள்யூ 1.072817 ஹெச்.பி. 1.072386 ஹெச்.பி. 1.087697 ஹெச்.பி.
900 டபிள்யூ 1.206920 ஹெச்.பி. 1.206434 ஹெச்.பி. 1.223659 ஹெச்.பி.
1000 டபிள்யூ 1.341022 ஹெச்.பி. 1.340483 ஹெச்.பி. 1.359622 ஹெச்.பி.
2000 டபிள்யூ 2.682044 ஹெச்.பி. 2.680965 ஹெச்.பி. 2.719243 ஹெச்.பி.
3000 டபிள்யூ 4.023066 ஹெச்.பி. 4.021448 ஹெச்.பி. 4.078865 ஹெச்.பி.
4000 டபிள்யூ 5.364088 ஹெச்.பி. 5.361930 ஹெச்.பி. 5.438486 ஹெச்.பி.
5000 டபிள்யூ 6.705110 ஹெச்.பி. 6.702413 ஹெச்.பி. 6.798108 ஹெச்.பி.

 

வாட்ஸ் டு குதிரைத்திறன் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்