மெகாவாட் முதல் கிலோவாட் வரை மாற்றம்

மெகாவாட்ஸ் (மெகாவாட்) முதல் கிலோவாட் (கிலோவாட்) மின் மாற்றம்: கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

மெகாவாட் முதல் கிலோவாட் வரை மாற்று கால்குலேட்டர்

மெகாவாட்ஸ் (மெகாவாட்) முதல் கிலோவாட் (கிலோவாட்) , சக்தி மாற்ற கால்குலேட்டர்.

மெகாவாட்டுகளில் சக்தியை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

மெகாவாட்
   
கிலோவாட்டில் முடிவு: kW

kW முதல் MW மாற்று கால்குலேட்டர்

மெகாவாட் கிலோவாட்டாக மாற்றுவது எப்படி

1 மெகாவாட் = 1000 கிலோவாட்

1kW = 0.001MW

மெகாவாட் முதல் கிலோவாட் வரை மாற்று சூத்திரம்

கிலோவாட் பி (கிலோவாட்) இல் உள்ள சக்தி மெகாவாட் பி (மெகாவாட்) இல் உள்ள சக்தியின் 1000 மடங்குக்கு சமம் :

பி (கிலோவாட்) = 1000 × பி (மெகாவாட்)

உதாரணமாக

3 மெகாவாட்டை கிலோவாட்டாக மாற்றவும்:

P (kW) = 1000 × 3MW = 3000kW

மெகாவாட் முதல் கிலோவாட் வரை மாற்று அட்டவணை

சக்தி (மெகாவாட்) சக்தி (கிலோவாட்)
0 மெகாவாட் 0 கிலோவாட்
0.001 மெகாவாட் 1 கிலோவாட்
0.01 மெகாவாட் 10 கிலோவாட்
0.1 மெகாவாட் 100 கிலோவாட்
1 மெகாவாட் 1000 கிலோவாட்
10 மெகாவாட் 10000 கிலோவாட்
 100 மெகாவாட் 100000 கிலோவாட்
 1000 மெகாவாட் 1000000 கிலோவாட்

 

kW முதல் MW மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்