Chuyển đổi Kilovolt sang vôn

Chuyển đổi Kilovolt (kV) sang vôn (V) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi Kilovolt sang vôn

Nhập điện áp tính bằng kilovolt và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp tính bằng kilovolt: kV
   
Kết quả bằng vôn: V

Máy tính chuyển đổi vôn sang kV ►

Cách chuyển đổi kilovolt sang volt

1 kV = 10 3 V = 1000 V

hoặc

1 V = 10 -3 kV = 0,001 kV

Công thức Kilovolt sang vôn

Điện áp V tính bằng kilôvôn (kV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) lần 1000:

V (V) = V (kV) × 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 kilovolt sang vôn:

V (V) = 3kV × 1000 = 3000 V

Bảng chuyển đổi Kilovolt sang vôn

Kilovolt (kV) Vôn (V)
0 kV 0 V
0,001 kV 1 V
0,01 kV 10 V
0,1 kV 100 V
1 kV 1000 V

Chuyển đổi vôn sang kV ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP