Chuyển đổi vôn sang kilôvôn

Chuyển đổi vôn (V) sang kilovolt (kV) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi vôn sang kilovolt

Nhập điện áp theo vôn và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp bằng vôn: V
   
Kết quả tính bằng kilovolt: kV

máy tính chuyển đổi kV sang vôn ►

Làm thế nào để chuyển đổi vôn sang kilovolt

1 V = 10 -3 kV = 0,001 kV

hoặc

1 kV = 10 3 V = 1000 V

Công thức vôn sang kilovolt

Điện áp V tính bằng kilôvôn (kV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho 1000:

V (kV) = V (V) / 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 volt sang kilovolt:

V (kV) = 3V / 1000 = 0,003 kV

Bảng chuyển đổi từ vôn sang kilôvôn

Vôn (V) Kilovolt (kV)
0 V 0 kV
1 V 0,001 kV
10 V 0,01 kV
100 V 0,1 kV
1000 V 1 kV

chuyển đổi kV sang vôn ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP