Chuyển đổi từ Megavolts sang volt

Chuyển đổi Megavolts (MV) sang volt (V) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi từ Megavolts sang volt

Nhập điện áp bằng megavolts và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp bằng megavolts: MV
   
Kết quả bằng vôn: V

Máy tính chuyển đổi vôn sang MV ►

Cách chuyển đổi megavolt sang vôn

1 MV = 10 6 V = 1000000 V

hoặc

1 V = 10 -6 MV = 0,000001 MV

Công thức từ Megavolts sang volt

Điện áp V tính bằng megavolts (MV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) nhân với 1000000:

V (V) = V (MV) × 1000000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 megavolts sang volt:

V (V) = 3MV × 1000000 = 3000000 V

Bảng chuyển đổi từ Megavolts sang volt

Megavolts (MV) Vôn (V)
0 MV 0 V
0,000001 MV 1 V
0,00001 MV 10 V
0,0001 MV 100 V
0,001 MV 1000 V
0,01 MV 10000 V
0,1 MV 100000 V
1 MV 1000000 V

Chuyển đổi vôn sang MV ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP