Chuyển đổi vôn sang milivôn

Chuyển đổi vôn (V) sang milivôn (mV) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi vôn sang milivôn

Nhập điện áp theo vôn và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp bằng vôn: V
   
Kết quả tính bằng milivôn: mV

máy tính chuyển đổi mV sang vôn ►

Cách chuyển đổi vôn sang milivôn

1 V = 10 3 mV = 1000 mV

hoặc

1 mV = 10 -3 V = 0,001 V

Công thức từ vôn sang milivôn

Điện áp V tính bằng milivôn (mV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) nhân với 1000:

V (mV) = V (V) × 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 vôn sang milivôn:

V (mV) = 3V × 1000 = 3000 mV

Bảng chuyển đổi vôn sang milivôn

Vôn (V) Milivolt (mV)
0 V 0 mV
0,001 V 1 mV
0,01 V 10 mV
0,1 V 100 mV
1 V 1000 mV

chuyển đổi mV sang vôn ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP