Chuyển đổi milivôn sang vôn

Chuyển đổi milivôn (mV) sang vôn (V) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi milivôn sang vôn

Nhập điện áp bằng milivôn và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp bằng milivôn: mV
   
Kết quả bằng vôn: V

Máy tính chuyển đổi vôn sang mV ►

Cách chuyển đổi milivôn sang vôn

1 V = 10 3 mV = 1000 mV

hoặc

1 mV = 10 -3 V = 0,001 V

Công thức từ milivôn sang vôn

Điện áp V tính bằng milivôn (mV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho 1000:

V (V) = V (mV) / 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 milivôn sang vôn:

V (V) = 3mV / 1000 = 0,003 V

Bảng chuyển đổi milivôn sang vôn

Milivolt (mV) Vôn (V)
0 mV 0 V
1 mV 0,001 V
10 mV 0,01 V
100 mV 0,1 V
1000 mV 1 V

Chuyển đổi vôn sang mV ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP