Chuyển đổi vôn sang microvolt

Chuyển đổi vôn (V) sang microvolt (µV) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi vôn sang microvolt

Nhập điện áp theo vôn và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp bằng vôn: V
   
Kết quả là microvolt: µV

Máy tính chuyển đổi µV sang vôn ►

Cách chuyển đổi vôn sang microvolt

1 V = 10 6 µV = 1000000 µV

hoặc

1 µV = 10 -6 V = 1/1000000 V

Công thức vôn sang microvolt

Điện áp V tính bằng vôn (µV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) lần 1000000:

V (µV) = V (V) × 1000000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 volt sang microvolt:

V (µV) = 3V × 10 6 = 3000000 µV

Bảng chuyển đổi vôn sang microvolt

Vôn (V) Vi điện tử (µV)
0 V 0 µV
0,000001 V 1 µV
0,00001 V 10 µV
0,0001 V 100 µV
0,001 V 1000 µV
0,01 V 10000 µV
0,1 V 100000 µV
1 V 1000000 µV

chuyển đổi µV sang vôn ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP