Chuyển đổi vôn sang megavolts

Chuyển đổi vôn (V) sang megavolts (MV) - máy tính và cách chuyển đổi.

Máy tính chuyển đổi vôn sang megavolts

Nhập điện áp theo vôn và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập điện áp bằng vôn: V
   
Kết quả tính bằng megavolts: MV

Máy tính chuyển đổi MV sang vôn ►

Cách chuyển đổi vôn sang megavolt

1 V = 10 -6 MV = 0,000001 MV

hoặc

1 MV = 10 6 V = 1000000 V

Công thức vôn sang megavolts

Điện áp V tính bằng megavolts (MV) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho 1000:

V (MV) = V (V) / 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 vôn sang megavolt:

V (MV) = 3V / 1000000 = 0,000003 MV

Bảng chuyển đổi vôn sang megavolts

Vôn (V) Megavolts (MV)
0 V 0 MV
1 V 0,000001 MV
10 V 0,00001 MV
100 V 0,0001 MV
1000 V 0,001 MV
10000 V 0,01 MV
100000 V 0,1 MV
1000000 V 1 MV

Chuyển đổi MV sang vôn ►


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN ÁP