Decibel (dB) là gì?

Định nghĩa decibel (dB), cách chuyển đổi, máy tính và dB sang bảng tỷ lệ.

Định nghĩa decibel (dB)

Decibel (Ký hiệu: dB) là đơn vị logarit cho biết tỷ lệ hoặc độ lợi.

Decibel được sử dụng để chỉ mức độ của sóng âm và tín hiệu điện tử.

Thang đo logarit có thể mô tả các số rất lớn hoặc rất nhỏ với ký hiệu ngắn hơn.

Mức dB có thể được xem như mức tăng tương đối của một mức so với mức khác, hoặc mức thang logarit tuyệt đối cho các mức tham chiếu đã biết.

Decibel là một đơn vị không thứ nguyên.

Tỷ số tính bằng bels là logarit cơ số 10 của tỷ số P 1 và P 0 :

Tỷ lệ B = log 10 ( P 1 / P 0 )

Decibel bằng 1/10 bel, do đó 1 bel bằng 10 decibel:

1B = 10dB

Tỷ lệ công suất

Tỷ lệ công suất tính bằng decibel (dB) gấp 10 lần logarit cơ số 10 của tỷ số P 1 và P 0 :

Tỷ lệ dB = 10⋅log 10 ( P 1 / P 0 )

Tỷ lệ biên độ

Tỷ lệ của các đại lượng như điện áp, dòng điện và mức áp suất âm thanh được tính theo tỷ lệ bình phương.

Tỷ số biên độ tính bằng decibel (dB) gấp 20 lần logarit cơ số 10 của tỷ số V 1 và V 0 :

Tỷ lệ dB = 10⋅log 10 ( V 1 2 / V 0 2 ) = 20⋅log 10 ( V 1 / V 0 )

Decibel sang watt, vôn, hertz, máy tính chuyển đổi pascal

Chuyển đổi dB, dBm, dBW, dBV, dBmV, dBμV, dBu, dBμA, dBHz, dBSPL, dBA sang watt, volt, ampers, hertz, áp suất âm thanh.

  1. Đặt loại số lượng và đơn vị decibel.
  2. Nhập các giá trị vào một hoặc hai hộp văn bản và nhấn nút Chuyển đổi tương ứng :
Loại số lượng:    
Đơn vị decibel:    
Mức tham chiếu:  
Cấp độ:
Decibel:
     

Tỷ lệ công suất để chuyển đổi dB

Độ lợi G dB bằng 10 lần logarit cơ số 10 của tỷ số giữa công suất P 2 và công suất tham chiếu P 1 .

G dB = 10 log 10 ( P 2 / P 1 )

 

P 2 là mức công suất.

P 1 là mức công suất tham chiếu.

G dB là tỷ số công suất hoặc độ lợi tính bằng dB.

 
Thí dụ

Tìm mức tăng theo dB đối với hệ thống có công suất đầu vào là 5W và công suất đầu ra là 10W.

G dB = 10 log 10 ( P out / P in ) = 10 log 10 (10W / 5W) = 3.01dB

chuyển đổi tỷ lệ dB thành công suất

Công suất P 2 bằng công suất chuẩn P 1 lần 10 được nâng lên bằng độ lợi G dB chia cho 10.

P 2 = P 1 10 ( G dB / 10) 

 

P 2 là mức công suất.

P 1 là mức công suất tham chiếu.

G dB là tỷ số công suất hoặc độ lợi tính bằng dB.

Tỷ lệ biên độ thành chuyển đổi dB

Đối với biên độ của sóng như điện áp, dòng điện và mức áp suất âm thanh:

G dB = 20 log 10 ( A 2 / A 1 )

 

A 2 là mức biên độ.

A 1 là mức biên độ được tham chiếu.

G dB là tỷ số biên độ hoặc độ lợi được tính bằng dB.

chuyển đổi tỷ số dB sang biên độ

A 2 = A 1   10 ( G dB / 20)

A 2 là mức biên độ.

A 1 là mức biên độ được tham chiếu.

G dB là tỷ số biên độ hoặc độ lợi được tính bằng dB.

 
Thí dụ

Tìm điện áp đầu ra của hệ thống có điện áp đầu vào là 5V và độ lợi điện áp là 6dB.

V ra = V trong 10 ( G dB / 20) = 5V 10 (6dB / 20) = 9,976V ≈ 10V

Tăng điện áp

Độ lợi điện áp ( G dB ) gấp 20 lần logarit cơ số 10 của tỷ số giữa điện áp đầu ra ( V ra ) và điện áp đầu vào ( V in ):

G dB = 20⋅log 10 ( V ra / V vào )

Lợi ích hiện tại

Mức tăng hiện tại ( G dB ) gấp 20 lần logarit cơ số 10 của tỷ số giữa dòng điện đầu ra ( I ra ) và dòng điện đầu vào ( I in ):

G dB = 20⋅log 10 ( I out / I in )

Tăng âm

Độ tăng âm của máy trợ thính ( G dB ) gấp 20 lần logarit cơ số 10 của tỷ số giữa mức âm thanh đầu ra ( L out ) và mức âm thanh đầu vào ( L in ).

G dB = 20⋅log 10 ( L out / L in )

Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn (SNR)

Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn ( SNR dB ) gấp 20 lần logarit cơ số 10 của biên độ tín hiệu ( tín hiệu A ) và biên độ tiếng ồn ( tiếng ồn A ):

SNR dB = 20⋅log 10 ( Một tín hiệu / Một tiếng ồn )

Đơn vị decibel tuyệt đối

Đơn vị decibel tuyệt đối được tham chiếu đến độ lớn cụ thể của đơn vị đo lường:

Đơn vị Tên Tài liệu tham khảo Định lượng Tỉ lệ
dBm decibel milliwatt 1mW điện tỷ lệ quyền lực
dBW decibel watt 1W điện tỷ lệ quyền lực
dBrn tiếng ồn tham chiếu decibel 1pW điện tỷ lệ quyền lực
dBμV decibel microvolt 1μV RMS Vôn tỷ lệ biên độ
dBmV decibel milivolt 1mV RMS Vôn tỷ lệ biên độ
dBV decibel volt 1V RMS Vôn tỷ lệ biên độ
dBu decibel không tải 0,775V RMS Vôn tỷ lệ biên độ
dBZ decibel Z 1μm 3 phản xạ tỷ lệ biên độ
dBμA decibel microampere 1μA hiện hành tỷ lệ biên độ
dBohm decibel ohms Sức cản tỷ lệ biên độ
dBHz decibel hertz 1Hz tần số tỷ lệ quyền lực
dBSPL mức áp suất âm thanh decibel 20μPa áp lực âm thanh tỷ lệ biên độ
dBA decibel A trọng số 20μPa áp lực âm thanh tỷ lệ biên độ

Đơn vị decibel tương đối

Đơn vị Tên Tài liệu tham khảo Định lượng Tỉ lệ
dB decibel - - quyền lực / lĩnh vực
dBc tàu sân bay decibel năng lượng tàu sân bay điện tỷ lệ quyền lực
dBi decibel đẳng hướng mật độ công suất ăng ten đẳng hướng mật độ điện tỷ lệ quyền lực
dBFS decibel toàn quy mô quy mô kỹ thuật số đầy đủ Vôn tỷ lệ biên độ
dBrn tiếng ồn tham chiếu decibel      

Máy đo mức âm thanh

Máy đo mức âm thanh hay máy đo SPL là thiết bị đo mức áp suất âm thanh (SPL) của sóng âm thanh theo đơn vị decibel (dB-SPL).

Máy đo SPL được sử dụng để kiểm tra và đo độ lớn của sóng âm thanh và giám sát ô nhiễm tiếng ồn.

Đơn vị đo mức áp suất âm thanh là pascal (Pa) và trong thang đo logarit, dB-SPL được sử dụng.

Bảng dB-SPL

Bảng các mức áp suất âm thanh phổ biến trong dBSPL:

Loại âm thanh Mức âm thanh (dB-SPL)
Ngưỡng nghe 0 dBSPL
Thì thầm 30 dBSPL
Máy điều hòa 50-70 dBSPL
Cuộc hội thoại 50-70 dBSPL
Giao thông 60-85 dBSPL
Âm nhạc lớn 90-110 dBSPL
Máy bay 120-140 dBSPL

bảng chuyển đổi tỷ lệ dB sang tỷ lệ

dB Tỷ lệ biên độ Tỷ lệ công suất
-100 dB 10 -5 10 -10
-50 dB 0,00316 0,00001
-40 dB 0,010 0,0001
-30 dB 0,032 0,001
-20 dB 0,1 0,01
-10 dB 0,316 0,1
-6 dB 0,501 0,251
-3 dB 0,708 0,501
-2 dB 0,794 0,631
-1 dB 0,891 0,794
0 dB 1 1
1 dB 1.122 1.259
2 dB 1.259 1.585
3 dB 1.413 2 ≈ 1,995
6 dB 2 ≈ 1,995 3.981
10 dB 3,162 10
20 dB 10 100
30 dB 31.623 1000
40 dB 100 10000
50 dB 316.228 100000
100 dB 10 5 10 10

 

đơn vị dBm ►

 


Xem thêm

Advertising

ĐƠN VỊ ĐIỆN TỬ & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID