बायनरी कनव्हर्टरवर मजकूर

प्रविष्ट ASCII / युनिकोड मजकूर स्ट्रिंग दाबा रूपांतर बटण (उदा "उदाहरण" प्रविष्ट करा
मिळविण्यासाठी "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101"):

बायनरी ते मजकूर रूपांतरक ►

बायनरीमध्ये मजकूर रूपांतरित कसा करावा

बायनरी एएससीआयआय कोडमध्ये मजकूर रूपांतरित करा:

 1. चरित्र मिळवा
 2. एएससीआयआय सारणीमधून अक्षराचा दशांश कोड मिळवा
 3. दशांश दशांश बायनरी बाइटमध्ये रूपांतरित करा
 4. पुढील वर्ण सह सुरू ठेवा

उदाहरण

"झाडे झाडे" मजकूर बायनरी ASCII कोडमध्ये रूपांतरित करा :

उपाय:

वर्णातून एएससीआयआय कोड मिळविण्यासाठी एएससीआयआय टेबल वापरा .

"पी" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2

"एल" = 108 = 2 6 + 2 5 + 2 3 +2 2 = 01101100 2

"अ" = 97 = 2 6 + 2 5 +2 0 = 01100001 2

सर्व मजकूर वर्णांसाठी आपण बायनरी बाइट मिळवावेत:

"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"

बायनरीमध्ये मजकूर रूपांतरित कसा करावा?

 1. चरित्र मिळवा
 2. एएससीआयआय सारणीमधून एएससीआयआय चारित्र्याचा कोड मिळवा
 3. दशांश दशांश बायनरी बाइटमध्ये रूपांतरित करा
 4. पुढील वर्ण सह सुरू ठेवा

टेक्स्ट टू बायनरी कन्व्हर्टर कसे वापरावे?

 1. इनपुट मजकूर बॉक्समध्ये मजकूर पेस्ट करा.
 2. कॅरेक्टर एन्कोडिंग प्रकार निवडा.
 3. आउटपुट डिलिमीटर स्ट्रिंग निवडा.
 4. रूपांतरण बटण दाबा.

इंग्रजीला बायनरी कोडमध्ये कसे रूपांतरित करावे?

 1. इंग्रजी पत्र मिळवा
 2. एएससीआयआय टेबलमधून इंग्रजी पत्राचा एएससीआयआय कोड मिळवा
 3. दशांश दशांश बायनरी बाइटमध्ये रूपांतरित करा
 4. पुढील इंग्रजी पत्रासह सुरू ठेवा

'अ' वर्ण बायनरीमध्ये रूपांतरित कसे करावे?

एएससीआयआय टेबल वापरा: 'ए' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2

'0' वर्ण बायनरीमध्ये रूपांतरित कसे करावे?

एएससीआयआय टेबल वापरा: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2

हेक्स, बायनरी रूपांतरण सारणीमध्ये ASCII मजकूर

एएससीआयआय
कॅरेक्टर
हेक्साडेसिमल बायनरी
एनयूएल 00 00000000
एसओएच 01 00000001
एसटीएक्स 02 00000010
ईटीएक्स 03 00000011
ईओटी 04 00000100
ENQ 05 00000101
एसीके 06 00000110
बीईएल 07 00000111
बीएस 08 00001000
एचटी 09 00001001
एलएफ 0 ए 00001010
व्हीटी 0 बी 00001011
एफएफ 0 सी 00001100
सीआर 0 डी 00001101
एसओ 0 ई 00001110
एसआय 0 एफ 00001111
डीएलई 10 00010000
डीसी 1 11 00010001
डीसी 2 12 00010010
डीसी 3 13 00010011
डीसी 4 14 00010100
नाक 15 00010101
एसवायएन 16 00010110
ईटीबी 17 00010111
कॅन 18 00011000
ईएम 19 00011001
SUB 1 ए 00011010
ईएससी 1 बी 00011011
एफएस 1 सी 00011100
जीएस 1 डी 00011101
आरएस 1E 00011110
यूएस 1 एफ 00011111
जागा 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
आणि 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2 ए 00101010
+ 2 बी 00101011
, 2 सी 00101100
- 2 डी 00101101
. 2 ई 00101110
/ 2 एफ 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 | 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3 ए 00111010
; 3 बी 00111011
< 3 सी 00111100
= 3 डी 00111101
/ 3 ई 00111110
? 3 एफ 00111111
@ 40 01000000
41 01000001
42 01000010
सी 43 01000011
डी 44 01000100
45 01000101
एफ 46 01000110
जी 47 01000111
एच 48 01001000
मी 49 01001001
जे 4 ए 01001010
के 4 बी 01001011
एल 4 सी 01001100
एम 4 डी 01001101
एन 4E 01001110
4 एफ 01001111
पी 50 01010000
प्रश्न 51 01010001
आर 52 01010010
एस 53 01010011
टी 54 01010100
यू 55 01010101
व्ही 56 01010110
डब्ल्यू 57 01010111
एक्स 58 01011000
वाई 59 01011001
झेड 5 ए 01011010
[ 5 बी 01011011
\ 5 सी 01011100
] 5 डी 01011101
^ 5E 01011110
_ 5 एफ 01011111
` 60 01100000
61 01100001
62 01100010
सी 63 01100011
डी 64 01100100
65 01100101
66 01100110
g 67 01100111
एच 68 01101000
मी 69 01101001
j 6 ए 01101010
के 6 बी 01101011
l 6 सी 01101100
मी 6 डी 01101101
एन 6E 01101110
6 एफ 01101111
पी 70 01110000
71 01110001
आर 72 01110010
एस 73 01110011
टी 74 01110100
यू 75 01110101
v 76 01110110
डब्ल्यू 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7 ए 01111010
{ 7 बी 01111011
| 7 सी 01111100
} 7 डी 01111101
~ 7E 01111110
दिल्ली 7 एफ 01111111

 

बायनरी ते मजकूर रूपांतरक ►

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या