रोमन अंकांचे कनवर्टर

रोमन संख्या किंवा क्रमांक प्रविष्ट करा आणि रूपांतरण बटण दाबा:

गणना:

रोमन संख्या ►

रोमन संख्या रूपांतरण सारणी

संख्या रोमन अंक गणना
0 परिभाषित नाही  
1 मी 1
2 II | 1 + 1
3 | तिसरा 1 + 1 + 1
4 चतुर्थ 5-1
5 व्ही 5
6 सहावा 5 + 1
7 आठवा 5 + 1 + 1
8 आठवा 5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 एक्स 10
11 इलेव्हन 10 + 1
12 बारावी 10 + 1 + 1
13 बारावी 10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 XVI 10 + 5 + 1
17 XVII 10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 एक्सएक्सएक्स 10 + 10
21 XXI 10 + 10 + 1
22 XXII 10 + 10 + 1 + 1
23 XXIII 10 + 10 + 1 + 1 + 1
24 XXIV 10 + 10-1 + 5
25 XXV 10 + 10 + 5
26 XXVI 10 + 10 + 5 + 1
27 XXVII 10 + 10 + 5 + 1 + 1
28 XXVIII 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
29 XXIX 10 + 10-1 + 10
30 एक्सएक्सएक्स 10 + 10 + 10
31 XXXI 10 + 10 + 10 + 1
32 XXXII 10 + 10 + 10 + 1 + 1
33 XXXIII 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
34 एक्सएक्सएक्सआय 10 + 10 + 10-1 + 5
35 एक्सएक्सएक्सव्ही 10 + 10 + 10 + 5
36 XXXVI 10 + 10 + 10 + 5 + 1
37 XXXVII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
38 XXXVIII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
39 XXXIX 10 + 10 + 10-1 + 10
40 एक्सएल -10 + 50
41 एक्सएलआय -10 + 50 + 1
42 एक्सएलआयआय -10 + 50 + 1 + 1
43 एक्सएलआयआय -10 + 50 + 1 + 1 + 1
44 XLIV -10 + 50-1 + 5
45 एक्सएलव्ही -10 + 50 + 5
46 एक्सएलव्हीआय -10 + 50 + 5 + 1
47 XLVII -10 + 50 + 5 + 5 + 1
48 XLVIII -10 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1
49 एक्सएलएक्स -10 + 50-1 + 10
50 एल 50
51 एलआय 50 + 1
52 एलआयआय 50 + 1 + 1
53 LIII 50 + 1 + 1 + 1
54 LIV 50-1 + 5
55 एलव्ही 50 + 5
56 LVI 50 + 5 + 1
57 LVII 50 + 5 + 1 + 1
58 LVIII 50 + 5 + 1 + 1 + 1
59 LIX 50-1 + 10
60 एलएक्स 50 + 10
61 एलएक्सआय 50 + 10 + 1
62 एलएक्सआयआय 50 + 10 + 1 + 1
63 LXIII 50 + 10 + 1 + 1 + 1
64 एलएक्सआयव्ही 50 + 10-1 + 5
65 एलएक्सव्ही 50 + 10 + 5
66 LXVI 50 + 10 + 5 + 1
67 LXVII 50 + 10 + 5 + 1 + 1
68 LXVIII 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
69 एलएक्सआयएक्स 50 + 10-1 + 10
70 एलएक्सएक्स 50 + 10 + 10
71 एलएक्सएक्सआय 50 + 10 + 10 + 1
72 एलएक्सएक्सआयआय 50 + 10 + 10 + 1 + 1
73 एलएक्सएक्सआयआयआय 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
74 LXXIV 50 + 10 + 10-1 + 5
75 एलएक्सएक्सव्ही 50 + 10 + 10 + 5
76 LXXVI 50 + 10 + 10 + 5 + 1
77 LXXVII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
78 LXXVIII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
79 LXXIX 50 + 10 + 10-1 + 5
80 एलएक्सएक्सएक्स 50 + 10 + 10 + 10
81 एलएक्सएक्सएक्सआय 50 + 10 + 10 + 10 + 1
82 एलएक्सएक्सएक्सआयआय 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
83 एलएक्सएक्सएक्सआयआयआय 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
84 LXXXIV 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5
85 एलएक्सएक्सएक्सव्ही 50 + 10 + 10 + 10 + 5
86 LXXXVI 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
87 एलएक्सएक्सएक्सवीआयआय 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 LXXXVIII 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 LXXXIX 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10
90 एक्ससी 100-10
91 एक्ससीआय 100-10 + 1
92 XCII 100-10 + 1 + 1
93 XCIII 100-10 + 1 + 1 + 1
94 एक्ससीआयव्ही 100-10-1 + 5
95 एक्ससीव्ही 100-10 + 5
96 XCVI 100-10 + 5 + 1
97 XCVII 100-10 + 5 + 1 + 1
98 XCVIII 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1
99 एक्ससीआयएक्स 100-10-1 + 10
100 सी 100
200 सीसी 100 + 100
300 सीसीसी 100 + 100 + 100
400 सीडी 500-100
500 डी 500
600 डीसी 500 + 100
700 डीसीसी 500 + 100 + 100
800 डीसीसीसी 500 + 100 + 100 + 100
900 मुख्यमंत्री 1000-100
1000 एम 1000
5000 व्ही  
10000 एक्स  
50000 एल  
100000 सी  
500000 डी  
1000000 एम  

 

रोमन अंक कनव्हर्टरची तारीख ►

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या