வாட்களை kWh ஆக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற மின்சார உள்ள வாட் (மே) இல் ஆற்றல் கிலோவாட்-மணி (kWh) .

நீங்கள் கிலோவாட்-மணிநேரத்தை வாட்ஸ் மற்றும் மணிநேரத்திலிருந்து கணக்கிடலாம். வாட் மற்றும் கிலோவாட்-மணிநேர அலகு வெவ்வேறு அளவுகளைக் குறிப்பதால் நீங்கள் வாட்டை கிலோவாட்-மணிநேர அலகுக்கு மாற்ற முடியாது.

கிலோவாட்-மணிநேர கணக்கீட்டு சூத்திரத்திற்கு வாட்ஸ்

கிலோவாட்-மணிநேரத்தில் (kWh) ஆற்றல் E என்பது வாட்ஸில் (W) உள்ள சக்தி P க்கு சமம், மணிநேரங்களில் t மணிநேரத்தை (hr) 1000 ஆல் வகுக்கிறது:

E (kWh) = P (W) × t (hr) / 1000

எனவே

கிலோவாட்-மணிநேரம் = வாட் × மணி / 1000

அல்லது

kWh = W × hr / 1000

உதாரணமாக

3 மணி நேரத்திற்கு 5000 வாட் மின் நுகர்வு இருக்கும்போது வாட்-மணி நேரத்தில் ஆற்றல் நுகர்வு என்ன?

E = 5000W × 3h / 1000 = 15 kWh

 

KWh ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்