மில்லிவாட்களை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

மில்லிவாட்ஸில் (mW) சக்தியை வாட்ஸ் (W) ஆக மாற்றுவது எப்படி .

ஒரு வாட் 1000 மில்லிவாட்களுக்கு சமம்:

1W = 1000mW

மில்லிவாட்ஸ் டு வாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

வாட் சக்தி பி (மே) மில்லிவாட்ஸில் சக்தி சமமாக இருக்கும் பி (MW) , 1000 வகுக்க:

P (W) = P (mW) / 1000

உதாரணமாக

5mW ஐ வாட்களாக மாற்றவும்:

P (W) = 5mW / 1000 = 0.005W

 

வாட்களை mW to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்