கிலோவாட் குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற சக்தி உள்ள கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) குதிரைத்திறன் (ஹெச்பி) சென்றது.

கிலோவாட்ஸ் முதல் மெக்கானிக் / ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன்

ஒரு மெக்கானிக் அல்லது ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன் 0.745699872 கிலோவாட்டிற்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (I) = 745.699872 W = 0.745699872 kW

எனவே கிலோவாட்டுகளை குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (ஹெச்பி) = பி (கிலோவாட்) / 0.745699872

உதாரணமாக

10 கிலோவாட் மெக்கானிக் குதிரைத்திறனாக மாற்றவும்:

பி (ஹெச்பி) = 10 கி.டபிள்யூ / 0.745699872 = 13.41 ஹெச்.பி.

மின் குதிரைத்திறன் கிலோவாட்ஸ்

ஒரு மின் குதிரைத்திறன் 0.746 கிலோவாட்டிற்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (இ) = 746 டபிள்யூ = 0.746 கிலோவாட்

எனவே கிலோவாட்டுகளை குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (ஹெச்பி) = பி (கிலோவாட்) / 0.746

உதாரணமாக

10kW ஐ மின் குதிரைத்திறனாக மாற்றவும்:

பி (ஹெச்பி) = 10 கிலோவாட் / 0.746 = 13.405 ஹெச்பி

கிலோவாட்ஸ் முதல் மெட்ரிக் குதிரைத்திறன்

ஒரு மெட்ரிக் குதிரைத்திறன் 0.73549875 கிலோவாட்டிற்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (எம்) = 735.49875 டபிள்யூ = 0.73549875 கிலோவாட்

எனவே கிலோவாட்டுகளை குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (ஹெச்பி) = பி (கிலோவாட்) / 0.73549875

உதாரணமாக

10 கிலோவாட் மெட்ரிக் குதிரைத்திறனாக மாற்றவும்:

பி (ஹெச்பி) = 10 கி.டபிள்யூ / 0.73549875 = 13.596 ஹெச்.பி.

 

Hp ஐ kW to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்