வாட்களை மில்லிவாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

எப்படி மாற்ற சக்தி உள்ள வாட் (மே) மில்லிவாட்ஸில் (MW) சென்றது.

ஒரு வாட் 1000 மில்லிவாட்களுக்கு சமம்:

1W = 1000mW

வாட்ஸ் டு மில்லிவாட்ஸ் மாற்று சூத்திரம்

மில்லிவாட் பி (எம்.டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தி வாட்ஸ் பி (டபிள்யூ) இல் உள்ள சக்தியின் 1000 மடங்குக்கு சமம் :

P (mW) = 1000 P (W)

உதாரணமாக

5W ஐ மில்லிவாட்களாக மாற்றவும்:

பி (mW) = 1000 5W = 5000mW

 

MW ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்