வாட்களை குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது எப்படி

மாற்ற எப்படி சக்தி உள்ள வாட் (மே) குதிரைத்திறன் (ஹெச்பி) சென்றது.

வாட்ஸ் டு மெக்கானிக் / ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன்

ஒரு மெக்கானிக் அல்லது ஹைட்ராலிக் குதிரைத்திறன் 745.699872 வாட்களுக்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (I) = 745.699872 W.

எனவே வாட்ஸை குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (ஹெச்.பி) = பி (டபிள்யூ) / 745.699872

உதாரணமாக

10W ஐ மெக்கானிக் குதிரைத்திறனாக மாற்றவும்:

பி (ஹெச்பி) = 10W / 745.699872 = 0.01341 ஹெச்பி

மின் குதிரைத்திறன் வாட்ஸ்

ஒரு மின் குதிரைத்திறன் 746 வாட்களுக்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (இ) = 746 டபிள்யூ

எனவே வாட்ஸை குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (ஹெச்பி) = பி (டபிள்யூ) / 746

உதாரணமாக

10W ஐ மின் குதிரைத்திறனாக மாற்றவும்:

பி (ஹெச்பி) = 10W / 746 = 0.013405 ஹெச்பி

வாட்ஸ் டு மெட்ரிக் குதிரைத்திறன்

ஒரு மெட்ரிக் குதிரைத்திறன் 735.49875 வாட்களுக்கு சமம்:

1 ஹெச்பி (எம்) = 735.49875 டபிள்யூ

எனவே வாட்ஸை குதிரைத்திறனாக மாற்றுவது பின்வருமாறு:

பி (ஹெச்பி) = பி (டபிள்யூ) / 735.49875

உதாரணமாக

10W ஐ மெட்ரிக் குதிரைத்திறனாக மாற்றவும்:

பி (ஹெச்பி) = 10W / 735.49875 = 0.013596 ஹெச்பி

 

Hp ஐ வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்