டன்களை kW ஆக மாற்றுவது எப்படி

குளிர்பதன டன்களில் (ஆர்டி) சக்தியை கிலோவாட் (கிலோவாட்) ஆக மாற்றுவது எப்படி .

KW மாற்று சூத்திரத்திற்கு டன்

ஒரு குளிர்பதன டன் 3.5168525 கிலோவாட்டிற்கு சமம்:

1 ஆர்டி = 3.5168525 கிலோவாட்

ஒரு கிலோவாட் 0.284345 குளிர்பதன டன்னுக்கு சமம் :

1 kW = 0.28434517 RT

 

எனவே சக்தி பி கிலோவாட்கள் வரை (கிலோவாட்) சக்தி சமமாக இருக்கும் பி குளிர்பதன டன்களில் (ஆர்டி) முறை 3,5168525:

P (kW) = P (RT) × 3.5168525

 

உதாரணமாக

2 ஆர்டியை கிலோவாட்டாக மாற்றவும்:

P (kW) = 2 RT × 3.5168525 = 7.033705 kW

 

KW ஐ டன்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

சக்தி மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்