જouલ્સ કેલ્ક્યુલેટરથી વોટ્સ

વોટ્સ (ડબલ્યુ) થી જ્યુલ્સ (જે) કેલ્ક્યુલેટર.

વોટમાં પાવર દાખલ કરો, સેકંડમાં સમય અને ગણતરી બટન દબાવો:

વોટમાં પાવર દાખલ કરો: ડબલ્યુ
સેકંડમાં સમય દાખલ કરો: s
   
જુલસમાં Energyર્જા પરિણામ: જે

વોલ્સ કેલ્ક્યુલેટરથી જુલ્સ ►

વોટ્સથી જouલ્સની ગણતરી

જ્યુલ્સ (જે) માં Eર્જા E, વોટ્સ (ડબલ્યુ) માં પાવર, જે સમય સમયગાળો, સેકંડ (સેકંડ) માં ગણો છે તેની બરાબર છે:

(J) = પી (W) × ટી (ઓ)

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ઇલેક્ટ્રિકલ કેલ્ક્યુલેટર
ઝડપી ટેબલ્સ